Výpočet statistických ukazatelů

Jak vypočítat statistické ukazatele?

Jak zadat hodnoty?

Číselné hodnoty ze kterých mají být statistické ukazatele vypočteny mohou být odděleny mezerou, středníkem nebo zalomením řádku (ev. kombinací těchto možností - tj. například středník následovaný mezerou). Jako oddělovač desetinné části čísla můžete použít čárku nebo tečku.

Jak interpretovat statistické ukazatele?

Pro vysvětlení jednotlivých statistických ukazatelů nahlédněte do internetové encyklopedie:

Počet hodnot:0
Minimum:
Maximum:
Průměr:
Medián:
Rozptyl:
Směrodatná odchylka:
Šikmost:
Špičatost:

Hodnoty